Adatvédelem

A Prémium-Vino Kft. elektronikus, on-line boltjának (https://wekler.com) látogatásával, az elektronikus bolton keresztül történt vásárlásokkal, valamint a felmerülő egyéb kérdésekkel kapcsolatos, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatunkat az alábbiakban részletezzük. Eltérő rendelkezés hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezési mellett személyes adatkezelésünkre az alábbi szabályzat érvényes az adatkezelés minden szakaszában. A Prémium-Vino Kft. elektronikus, on-line boltjával kapcsolatban adatkezelést és bármilyen egyéb, kapcsolódó műveletet a Prémium-Vino Kft. végez, az alábbiak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. Kiszállítás esetén a kiszállítás teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Prémium-Vino Kft. átadja a Palatrans Express Kft. (7100 Szekszárd, Wopfing u. 2., tel.: +36-74-510-609) részére, amely vállalkozás a Prémium-Vino Kft. alvállalkozójaként végzi a kiszállítással kapcsolatos feladatokat. A Palatrans Express Kft. (7100 Szekszárd, Wopfing u. 2., tel.: +36-74-510-609) a Prémium-Vino Kft. alvállalkozójaként végzett tevékenysége során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint jár el.

Személyes adat

Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a jelen bekezdésben, a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Személyes adat kezelése

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A rendelés elküldését a kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak tekintjük.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelünk.

A kezelt adatok köre

A rendelés teljesítés érdekében a következő adatokat kezeljük: vezetéknév és keresztnév; szállítási cím; számlázási cím; e-mail cím; telefonszám. A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek a megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés). A rendelés feladásakor eltároljuk a felhasználó számítógépének IP-címét.

Oldalaink látogatása

Oldalainkon alkoholtartalmú áruk szerepelnek. A fentiekre és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinkre tekintettel az oldalainkra való belépést megelőzően nyilatkoznia kell arról, hogy elmúlt 18 éves. Egyéb adat megadása az oldalaink látogatásához nem szükséges. Oldalaink rendelés nélküli látogatásával összefüggésben személyes adat nem kerül sem rögzítésre, sem pedig tárolásra. Személyes adat csak az alább ismertetett célokból és akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja rendelésével összefüggésben.

Automatikus adatrögzítés

Az oldalainkon történő látogatása kapcsán úgynevezett „sütik” kerülnek a számítógépén elmentésre abból a célból, hogy a következő látogatásai alkalmával azonosítani tudjuk. A fentieken kívül általános jellegű adatokat is gyűjtünk az oldalainkon történt látogatásokról abból a célból, hogy látogatóink igényeit szolgáltatásaink tökéletesítése céljából megismerhessük. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. A látogatók vagy vásárlók személyes szokásaira vonatkozó információt nem gyűjtünk. Nem adunk el, és nem adunk bérbe szerverünkön tárolt napló file-okat, ügyféladatokat, vagy személyes információt senkinek, így azoknak sem, akik oldalainkhoz hivatkozásokkal kapcsolódnak vagy oldalainkon hirdetnek.

A rendelkezésünkre bocsátott információ védelme

Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tároljuk, s azt csak a Palatrans Express Kft., mint a Prémium-Vino Kft. alvállalkozója és a Prémium-Vino Kft. használja és férhet hozzá. Csak annyi információt bocsátunk a Palatrans Express Kft. rendelkezésére, amennyi ahhoz szükséges, hogy az Ön által megrendelt árut leszállítsák. A Palatrans Express Kft. a kiszállítást, vagy annak meghiúsulását követő egy héten belül törli a rendelkezésére bocsátott adatokat. A rendelés során megadott adatokat a regisztráció érvényességi ideje alatt, legfeljebb öt évig őrizzük meg. Ön bármikor kérheti adatainak törlését, mellyel egyidejűleg valamennyi Önnel kapcsolatba hozható személyes adatok haladéktalanul törlünk rendszerünkből. A személyes adatok kezelése során a használt informatikai eszközeink tekintetében is biztosítjuk, hogy a Prémium-Vino Kft. és a Palatrans Express Kft. által kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá, továbbá, hogy a megadott adatok hitelessége biztosított legyen.

Adatkezelés megszüntetése

Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kezelhetjük személyes adatait, akkor ez irányú szándékát a info@weklerpince.hu címen jelezheti. Kérésének megfelelően valamennyi személyes adatát a kérés kézhezvételét követő 48 órán belül töröljük rendszerünkből.

Gyermekkorú látogatók weboldalainkon

Oldalaink 18 éven aluli látogatóiról nem gyűjtünk információt, és 18 éven aluli személy rendelését nem áll módunkban teljesíteni. Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon.

Összeköttetés más weboldalakkal

Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el lapjainkon. Ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért felelősséget nem vállalunk. Oldalainkról más szervezetek website-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy, hogy egyetértünk eljárásaikkal.

Kapcsolat

Ha bármely kérdése vagy aggodalma merül fel a személyes adatok használatára vonatkozóan, kérjük, küldjön nekünk email-t a info@weklerpince.hu címre.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól (adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől), az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadjuk az Ön által kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg (a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett).

A tájékoztatását csak akkor tagadhatjuk meg, ha azt törvény lehetővé teszi.

A személyes adatot töröljük, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve, ha Ön erre vonatkozó kérelmet nyújtott be hozzánk. A személyes adat helyesbítéséről és törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozási jog

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről Önt, mint kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a fenti tárgyban hozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A tiltakozással érintett adatot nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Bírósági jogérvényesítés

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Változások e szabályzatban

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsuk, de ez esetben jelen oldalunkon erről közleményt teszünk közzé. Kérjük, az Ön által megadott adatok felhasználásának megismerése érdekében tájékozódjon a személyesadat-védelemmel kapcsolatos előírásainkról. Jelen szabályzatban meg nem jelölt adatkezelésekről az adott felvételekor adunk tájékoztatást. A fentieken kívül csak jogszabályban meghatározott esetekben adunk ki adatokat bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság megfelelően igazolt, hivatalos megkeresésére. További információ adatvédelemmel kapcsolatban a http://abiweb.obh.hu/abi/ oldalon érhető el.